Kanalflottans
Ångfartygs-Befälhafvare
Sällskap

Ett sällskap vars medlemmar är
befälhavare eller styrman
på maskindrivet fartyg eller
som har fört befäl på detsamma.
Sällskapets ändamål är att åstadkomma
en närmare sammanslutning mellan medlemmarna,
att giva medlemmar råd och upplysningar
i frågor som röra seglationen samt
att i övrigt verka för sjöfartens bästa.