Kanalflottans
Ångfartygs-Befälhafvare
Sällskap

Stadgar

Antagna i mars 2020

§ 1

Sällskapet, som har sitt säte i Göteborg, har till ändamål:

1:o) att åstadkomma en närmare sammanslutning mellan Sällskapets medlemmar;
2:o) att genom sammanbringande av medel överföra dessa till Stiftelsen Kanalflottans Ångfartygs-Befälhavfare Sällskaps Understödsfond för användning i enlighet med Stiftelsens stadgar;
3:o) att giva medlemmar råd och upplysningar i frågor, som röra seglationen;
4:o) att söka bereda platser åt de medlemmar som därav äro i behov och gjort sig förtjänte;
5:o) att i övrigt verka för sjöfartens bästa.

§ 2

För att kunna upptagas som aktiv medlem i Sällskapet erfordras:
1:0) att hava god frejd och hälsa;
2:0) att inval sker senast det år sökanden fyller 40 år;
3:o) att vara befälhavare eller styrman på maskindrivet fartyg eller att hava fört befäl på maskindrivet fartyg.

§ 3

Anmälan om inträde i Sällskapet skall ske antingen skriftligen eller muntligen genom någon av Sällskapets medlemmar med uppgift om intressesökandes fullständiga namn samt ort, år och dag för hens födelse ävensom hemvist och postadress.

§ 4

Inträde i Sällskapet vinnes genom val på allmänt sammanträde och erfordras, för att sökande skall bliva upptagen till medlem i Sällskapet, att minst ¾ av de avgivna rösterna utfallit till hens förmån. Det åligger nyinvald medlem att genast erlägga stadgade avgifter och är medlem, innan detta sker, ej delaktig i Sällskapets kassa eller berättigad att deltaga i Sällskapets förhandlingar.

§ 5

Till hedersledamöter kunna, utan iakttagande av föreskrifterna i §§ 2 och 3, med den i § 4 stadgade röstövervikten, på förslag av styrelsen inväljas personer, som därav gjort sig förtjänta.

§ 6

Till passiva medlemmar i Sällskapet kan styrelsen, utan iakttagande av föreskrifterna i §§ 2 och 3, invälja för Sällskapets ändamål intresserade personer.

§ 7

Varje aktiv medlem i Sällskapet erlägger till dess kassa årsavgift, vars storlek bestäms på allmänt sammanträde i mars månad. Passiv medlem erlägger hälften av aktiv medlems årsavgift. Sedan medlem erlagt 25 årsavgifter är hen befriad från ytterligare årsavgifter. Årsavgift skall vara inbetald före den 1 juli. Vid senare inbetalning erläggs avgift med tio procents förhöjning.

Hedersledamot är befriad från alla avgifter till Sällskapet.

§ 8

Medlem, som ej inom 2 år från den dag, då stadgad avgift senast bort erläggas, erlagt sålunda förfallen avgift, är utesluten ur Sällskapet och äger ej rätt att återfå något av det hen till Sällskapet inbetalt.

Utesluten medlem kan åter upptagas i den händelse, att hen genast erlägger den försummade avgiften jämte stadgad förhöjning ävensom de avgifter, vilka hen bort erlägga, om hen varit medlem i Sällskapet den tid, under vilken hen ur detsamma varit utesluten.

Skulle någon av Sällskapets medlemmar genom sitt uppförande eller på något annat sätt skada Sällskapet kan hen efter därom av styrelsen på allmänt sammanträde väckt förslag uteslutas ur Sällskapet.

§ 9

På styrelsens förslag överföres hela eller del av den behållning som vid årets slut kan finnas, till Stiftelsen Kanalflottans ÅngfartygsBefälhafvare Sällskaps Understödsfond.

§ 10

Sällskapet utser varje år på allmänt sammanträde, som hålles i januari månad, för samma kalenderår en styrelse, som handhaver Sällskapets angelägenheter och består av ordförande, vice ordförande och fem ledamöter med fyra suppleanter.

Till ordförande är valbar vilken som helst bland Sällskapets medlemmar eller hedersledamöter. Övriga styrelseledamöter utses bland Sällskapets medlemmar.

När minst tre styrelseledamöter är tillstädes kan styrelsens angelägenheter avhandlas och beslut fattas utom i de fall, då utlåning eller placering av Sällskapets medel är i fråga. I dylika fall skall minst fyra av styrelsens medlemmar vara närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen sammankallas av ordförande och vid förfall för denne vice ordförande. Skulle båda vara förhindrade kan styrelsen sammankallas av två andra styrelseledamöter och Sällskapets sekreterare i förening.

§ 11

Hedersledamot, som är ordförande, äger deltaga i alla Sällskapets och styrelsens beslut.

§ 12

På det i § 10 omförmälda sammanträdet utser Sällskapet två revisorer jämte två suppleanter att granska räkenskaperna och förvaltningen för det löpande året.

§ 13

Styrelsen, vars medlemmar ansvara en för alla och alla för en för Sällskapets medel och dess räkenskapers ordentliga förande, har till skyldigheter:

1:o) att på behöriga tider genom kallelsekort kalla samtliga Sällskapets medlemmar till sammanträde, därvid iakttages, att tre ordinarie sammanträden avhålles varje kalenderår, ett i januari, ett i mars och ett i november månad. Närhelst förhållandena så påfordra, äger styrelsen rätt att utlysa extra sammanträde.
2:o) att utse sekreterare och om så påfordras bestämma lön för hen;
3:o) att bland Sällskapets aktiva eller passiva medlemmar utse kassör;
4:o) att av Sällskapets medel bestrida nödiga och nyttiga kostnader för Sällskapet;
5:o) att bestämma arvode åt kassören, även om denne är medlem av styrelsen;
6:o) att i allt övrigt fullgöra de funktioner vilka icke enligt dessa stadgar är Sällskapet självt förbehållna eller som tillhöra detsamma enligt sakens natur. Styrelsens medlemmar äger ej åtnjuta arvode, utan att Sällskapet på allmänt sammanträde därom fattat beslut.

§ 14

Sekreteraren åligger:

1:o) att föra protokoll vid Sällskapets och styrelsens sammanträden;
2:o) att på lämpligt ställe förvara alla ankomna skrivelser samt avskrifter av avlåtna sådana; och
3:o) att vid Sällskapets och styrelsens sammanträden tillhandahålla ett exemplar av dessa stadgar.

§ 15

Kassören åligger:

1:o) att över Sällskapets medel föra ordentlig kassabok samt därjämte dagbok över in- och utgående medel;
2:o) att upprätta skriftlig matrikel över Sällskapets medlemmar, vilka i densamma införas var och en under sitt nummer i den ordning, hen till Sällskapet erlagt sin första avgift;
3:o) att vart annat år i tillräckligt antal exemplar låta trycka matrikeln;
4:o) att varje år, sedan revisionsberättelsen avgivits, skyndsamt låta trycka densamma och därav utdela ett exemplar till var och en bland Sällskapets medlemmar.

§ 16

Alla utanordningar av medel ur bank skall ske genom kassören och attesteras av ordföranden eller i hens frånvaro av vice ordföranden ävensom en medlem av styrelsen.

§ 17

Revisorerna åligger:

att noga granska räkenskaperna för den tid revisionen avser och däröver avgiva berättelse.

§ 18

Vid sammanträde, som hålles i mars månad varje år, om möjligt den 15, då Sällskapet stiftades, framläggas styrelsens och revisorernas berättelse för föregående år, och beslutas då, om ansvarsfrihet bör beviljas styrelsen.

§ 19

Vid avgörande av Sällskapets angelägenheter fattas beslut med enkel pluralitet utom vid de frågor, för vilka annat är stadgat. Varje aktiv medlem äger en röst; frånvarande medlem kan genom fullmakt deltaga i röstning, dock får medlem ej innehava fullmakt för mer än en frånvarande.

§ 20

Är vid röstning röstantalet på båda sidor lika, äger ordföranden utslagsröst; vid sluten omröstning avgöres medelst lottning. (Rörande inval se § 4.)

§ 21

Vid val röstas med slutna sedlar. Begär någon öppen omröstning, må valet på sådant sätt verkställas, om alla närvarande så önska.

§ 22

Väckt förslag till ändring av stadgarna eller upplösning av Sällskapet kan avgöras först sedan diskussion därom förevarit på två på varandra följande sammanträden, och beslut därom kan ej fattas förrän vid det i § 18 omförmälda sammanträdet. För sådan ändring eller upplösning fordras minst ¾ av de avgivna rösterna.

Vid Sällskapets upplösning, får Sällskapets tillgångar ej bland medlemmarna fördelas, utan skall dessa tilldelas, antingen någon vid sagda tidpunkt befintlig, eller någon för ändamålet nyinrättad stiftelse, välgörenhetsinrättning eller fond, och skall därvid bestämmas, att medlen skall användas till förmån för kanalfartens utövare samt att förutvarande medlemmar av Sällskapet eller änkor och barn efter sådana medlemmar skall i första rummet vara berättigade till erhållande av understöd.

§ 23

Utom Sällskapet stående personer må ej erhålla del av sådana Sällskapets beslut, som röra enskild person.