Stiftelsen
Kanalflottans
Ångfartygs-Befälhafvare
Sällskaps
Understödsfond

Till dödsboet efter aktiv medlem, som tillhört sällskapet i minst tre år och som under sin livstid erlagt stadgade medlemsavgifter, utbetalas från Stiftelsen en begravningshjälp med ett belopp motsvarande högst två prisbasbelopp.

Ansökan om begravningshjälp skall göras skriftligen till Stiftelsens Ordförande inom sex månader från dödsfallet. Tillsammans med ansökan skall ett dödsfallsintyg utfärdat av Skatteverket bifogas.

Stiftelsen delar varje år ut ett understöd i form av en julgåva (Veteranpremie) till Sällskapets medlemmar vilka uppnått en ålder av 65 år samt varit medlemmar i minst 25 år.

Stiftelsen delar även varje år ut ett understöd i form av en julgåva till efterlevande till aktiva medlemmar vilka var medlemmar i Sällskapet i minst tre år vid tiden för frånfället.

Ansökan om understöd skall göras skriftligen till Stiftelsens Ordförande senast sista oktober varje år.

Ansökan gällande begravningshjälp samt understöd ställs till

Stiftelsen Kanalflottans Ångfartygs-Befälhafvare Sällskaps Understödsfond

Bertil Hammargren
Hovås Mullbärsgång 9
436 54 HOVÅS
E-post: ordforande@kanalflottan.se