Stiftelsen
Kanalflottans
Ångfartygs-Befälhafvare
Sällskaps
Understödsfond

Stadgar

Antagna i mars 2020

§ 1

Denna stiftelses benämning är Stiftelsen Kanalflottans Ångfartygs-Befälhafvare Sällskaps Understödsfond. Stiftelsen är bildad enligt 1929 års lag om tillsyn över stiftelser. Den står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

§ 2

Av Stiftelsens årliga avkastning skall minst 10 % läggas till kapitalet. Resterande medel skall användas för ändamål som främjar aktiva och passiva medlemmar i Kanalflottans ÅngfartygsBefälhafvare Sällskap samt aktiva medlemmars efterlevande. Härvidlag skall först och främst Stiftelsens begravningshjälp till dödsboet efter avliden aktiv medlem samt Stiftelsens tillfälliga understöd till behövande aktiv medlem eller hans änka eller hans efterlevande sambo eller minderåriga barn tillgodoses. För den händelse att Stiftelsens överskott så medger kan styrelsen därefter besluta om att på annat välgörande och hjälpande sätt ytterligare främja aktiva och passiva medlemmar samt aktiva medlemmars efterlevande. Finns därefter tillräckligt överskott kan styrelsen besluta att betala begravningshjälp till dödsboet efter aktiv medlems avlidna maka eller sambo.

§ 3

Till dödsboet efter avliden aktiv medlem, som tillhört Sällskapet i minst tre år och som under hela sin medlemstid erlagt stadgade medlemsavgifter, utbetalas begravningshjälp med ett belopp motsvarande högst två prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Förutsättning för sådan utbetalning är att äktenskapet eller samboförhållandet varat i minst tre år, att medlemmen tillhört Sällskapet i minst tre år och att medlemmen under hela sin tid erlagt stadgade medlemsavgifter. Framställning om erhållande av begravningshjälp skall göras till ordföranden i Stiftelsens styrelse, eller vid förfall för honom, till annan medlem i styrelsen inom sex månader från dödsfallet. Övriga utbetalningar sker efter prövning av Stiftelsens styrelse.

§ 4

Då medel tillfalla Stiftelsen och vid desamma är särskilt villkor fästat, skall sådant lända till efterrättelse. Finnes icke dylikt villkor, bestämmer styrelsen huru medlen skola fördelas på Stiftelsens fonder.

§ 5

Stiftelsens styrelse, som har sitt säte i Göteborg, skall utgöras av Sällskapets styrelse, och skall styrelsesuppleant i Sällskapet vara styrelsesuppleant i Stiftelsen. Ordförande och vice ordförande i Sällskapets styrelse skall vara respektive ordförande och vice ordförande i Stiftelsens styrelse.

§ 6

När minst tre styrelseledamöter är tillstädes kunna Stiftelsens angelägenheter avhandlas och beslut fattas utom i de fall, då utlåning eller placering av Stiftelsens medel är i fråga. I dylika fall skola minst fyra av styrelsens medlemmar vara närvarande och om beslutet ense.

§ 7

Sällskapets två revisorer jämte suppleant för dem skola vara revisorer respektive suppleant i Stiftelsen, och skola de granska räkenskaperna och förvaltningen för det löpande året.

§ 8

Styrelsen, vars medlemmar ansvara en för alla och alla för en för Stiftelsens medel och dess räkenskapers ordentliga förande, har till skyldigheter:

1:o) att av Stiftelsens medel bestrida nödiga och nyttiga kostnader för Stiftelsen;
2:o) att avgöra frågor om begravningshjälp, varom framställning inkommit, innefattande även den ordning, i vilken utbetalning skall ske;
3:o) att avgöra frågor om tillfälliga understöd, varom framställning inkommit, innefattande även den ordning, i vilken utbetalning skall ske;
4:o) att i allt övrigt fullgöra de funktioner vilka icke enligt dessa stadgar eller vederbörligt styrelsebeslut åvilar annan. Styrelsens medlemmar äga ej åtnjuta arvode utan att Sällskapet å allmänt sammanträde därom fattat beslut.

§ 9

Sekreteraren åligger:

1:o) att föra protokoll vid Stiftelsens och styrelsens sammanträden;
2:o) att å lämpligt ställe förvara alla ankomna skrivelser samt avskrifter av avlåtna sådana, och
3:o) att vid Stiftelsens och styrelsens sammanträden tillhandahålla ett exemplar av dessa stadgar.

§ 10

Kassören åligger:

1:o) att över Stiftelsens medel föra ordentlig kassabok samt därjämte dagbok över in- och utgående medel;
2:o) att varje år, sedan revisionsberättelsen avgivits, skyndsamt låta mångfaldiga densamma och därav utdela ett exemplar till var och en av Sällskapets medlemmar.

§ 11

Alla utbetalningar av begravningshjälp och tillfälliga understöd från Stiftelsen skola ske via Sällskapet. Alla utanordningar av medel ur bank skola ske genom kassören och attesteras av ordföranden ävensom en medlem av styrelsen.

§ 12

Revisorerna åligger:

att noga granska räkenskaperna för den tid revisionen avser och däröver avgiva berättelse. Berättelsen skall innehålla tillstyrkande eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsens förvaltning.

§ 13

Revisorernas berättelse skall framläggas vid det sammanträde i Sällskapet, som hålles i mars månad varje år, och beslutas då av Sällskapet, om ansvarsfrihet bör beviljas styrelsen för Stiftelsen.

§ 14

Väckt förslag till ändring av stadgarna eller upplösning av Stiftelsen kan avgöras först sedan diskussion därom förevarit på två på varandra följande sammanträden i Sällskapet, och beslut därom kan endast fattas vid i §13 angivet sammanträde. För sådan ändring eller upplösning fordras minst 3/4 av de avgivna rösterna.

§ 15

Ändring av dessa stadgar må dock ej avse ändring av de bestämmelser, som avse Stiftelsens ändamål eller användandet av Stiftelsens tillgångar i fall av dess upplösning.

§ 16

Vid Stiftelsens upplösning skola dess tillgångar tilldelas, antingen någon vid sagda tidpunkt befintlig eller någon för ändamålet nyinrättad stiftelse, välgörenhetsinrättning eller därmed jämställd fond, vars ändamål i möjligaste mån överensstämmer med denna stiftelses ändamål och skall därvid bestämmas, att medlen skall användas till förmån för kanalfartens utövare samt förutvarande medlemmar av Sällskapet eller änkor eller barn efter sådana medlemmar skall i första rummet vara berättigade till erhållandet av understöd.

§ 17

Utom Sällskapet stående personer må ej erhålla del av sådana styrelsens beslut, som röra enskild person