Kanalflottans
Ångfartygs-Befälhafvare
Sällskap

För att kunna upptagas som aktiv medlem i Sällskapet erfodras

– att hava god frejd och hälsa
– att inval sker senast det år sökanden fyller 40 år
– att vara befälhavare eller styrman på maskindrivet fartyg eller hava fört befäl på detsamma

Anmälan om inträde i Sällskapet skall ske skriftligen genom någon av Sällskapets medlemmar (fadder) till Ordföranden och anmälan skall innehålla följande:

– Namn
– Personnummer
– Adress
– Postadress
– E-postadress
– Mobilnummer
– En kortare presentation om utbildning, yrkeserfarenhet
samt nuvarande sysselsättning.

Inträde i Sällskapet sker genom genom val på allmänt sammanträde där omröstning bland medlemmarna sker. Omröstning måste utfalla med tre fjärdedelar till sökandes förmån för att denne skall bli upptagen som medlem i Sällskapet.

Till passiva medlemmar i Sällskapet kan styrelsen, utan iakttagande av föreskrifterna för inval av aktiva medlemmar, invälja för Sällskapets ändamål intresserade personer.

Medlemsavgiften för aktiva medlemmar är 300:- / år
Medlemsavgiften för passiva medlemmar är 150:- / år

Medlemsavgiften vilken bestäms på allmänt årsmöte i mars månad varje år erläggs senast 1 juli via inbetalning till

Swish 123 549 2566

eller

Plusgiro 43237-7

märk inbetalningen med ditt flaggnummer/efternamn

När medlem erlagt 25 årsavgifter är denne befriad från ytterligare avgifter livet ut.


GDPR

Dataskyddsförordningen – General Data Protection Regulation (GDPR)

Vi begär in uppgifter om våra medlemmar som är erforderliga för vår verksamhet och för våra medlemsutskick. Uppgifter som vi begär in är för- och efternamn, adress- och postadress, personnummer, mobilnummer samt e-postadress. Vi sparar även viss information om våra medlemmars arbetslivserfarenhet.

Vi registrerar och bokför även medlemsbetalningar – både inkommande och utgående.

Medlemsuppgifter sparas och lagras så länge man är medlem i Sällskapet tillika Stiftelsen och i händelse av medlems bortgång sparas endast de uppgifter som är nödvändiga för vår bokföring.

Medlem äger rätt att när som helst begära ut en kopia av de uppgifter vi har och om dessa är felaktiga rättar vi dem omgående eller efter medlemmens begäran. I vissa fall äger medlem rätt att begära att uppgifter raderas eller att begränsa användningen av dem.

Vi trycker med jämna mellanrum upp en medlemsmatrikel som vi skickar ut till våra medlemmar per post. I denna matrikel återfinns uppgifter om varje medlem i form av för- och efternamn, hemvist, födelseår samt inträdesår i Sällskapet. Om någon medlem ej önskas finnas med i vår matrikel önskar vi att denne personligen meddelar oss detta, kontaktuppgifter återfinns på hemsidan.

Styrelsen